Care sunt pașii întreprinși pentru salvarea activelor funcționale ale CEH

Care sunt pașii întreprinși pentru salvarea activelor funcționale ale CEH. Înființarea noului complex energetic Valea Jiului depinde de reorganizarea actualei societăți energetice. Administratorul special al CEH, Cristian Roșu, a arătat că la finalul iulie vor avea loc noi discuții cu privire la reorganizarea societății și înființarea noului complex energetic.

Ministerul Energiei arată pașii care s-au făcut până acum în ceea ce privește salvarea activelor funcționale ale CEH.

”Pentru a face posibilă salvarea activelor funcționale din cadrul CEH, Ministerul Energiei a inițiat în anul 2019, OUG nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale necesare pentru siguranța alimentării cu energie electrică precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economiv, ce fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, modificată și completată prin OUG nr. 200/2020 (OUG nr. 60/2019) care stabilește o modalitate specială de stingere a obligațiilor fiscale și bugetare ale operatorilor economici (inclusiv a celor aflați în procedura insolvenței) care dețin capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare furnizate în sistem centralizat, instalate în Sistemul electroenergetic național, reprezentând active funcționale energetice și activele miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora (…). Conform documentului, ”în cazul stingerii unor obligații fiscale și bugetare prin operațiunile prevăzute la cap. 1, recuperarea ajutorului de stat declarat ilegal se realizează cu prioritate, înainte de orice altă creanță fiscală sau bugetară””, arată Ministerul Energiei, care în rîndurile de mai jos arată concret pașii care au fost parcurși până în prezent.

În aplicarea OUG nr. 60/2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost parcurse până în prezent următoarele etape:

– Cererea CEH SA, însoțită de lista cu activele aferente SE Paroșeni și activelor miniere care asigură cărbunele necesar funcționării acesteia (EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan; EM Lupeni), împreună cu sucursala PrestServ și sediul administrativ, propuse pentru darea în plată, precum și analiza tehnico-economică elaborată de conducerea CEH SA, în insolvență, au fost transmise la Ministerul Energiei, însoțite de o declarație pe proprie răspundere a conducătorilor sucursalelor din care reiese faptul că activele aferente porpuse pentru darea în plată există și corespund cerințelor OUG nr. 60/2019 astfel încât să poată face obiectul acestei proceduri și la TEE Transelectrica SA, în vederea obținerii avizului necesar conform prevederilor legale

– CN TEE Transelectrica SA a ameis în data de 16.02.2021, ”Avizul favorabil pentru activul Sucursala Electrocentrale Paroșeni, cu privire la caracterul necesar al acestuia pentru Siguranța Sistemului Electroenergetic Național”

– În data de 09.03.2021, Consiliul Tehnico-economic pentru domeniul energetic din cadrul ministerului a avizat favorabil lista bunurilor aferente activelor funcționale ale Complexului Energetic Hunedoara din cadrul SE Paroșeni, EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni, Sucursalei Prestserv și sediul administrativ pentru stingerea creanțelor fiscale și bugetare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2019, cu modificările și completările ulterioare

– Ministerul Energiei elaborează în prezent documentele prevăzute în sarcina sa de OUG nr. 60/2019, cu modificările și completările ulterioare (analiza tehnico-economică, testul creditorului privat prudent)

– În conformitate cu prevederle Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu mpdificările și completările ulterioare, operațiunea de dare în plată a activelor funcționale energetice și a activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora va trebui aprobată de Comitetul Creditorilor și de Adunarea Creditorilor CEH SA, în insolvență

– Adunarea creditorilor din data de 21 mai 2021 a aprobat încheierea unei tranzacții între CEH și CNIM având ca obiect eliberarea de garanții a activelor din patrimoniul CEH – SE Paroșeni, aflate în garanția CNIM, cu acordarea în favoarea acestui creditor a unei protecții corespunzătoare: în acest fel va fi posibilă asigurarea condiției impusă prin art. 2, alin (12) din OUG nr. 60/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia ”bunurile aferente activelor funcționale energetice sau activelor funcționale industriale, care sunt grevate de alte sarcini sau garanții în afara celor administrate de instituția administrației publice centrale creditoare, nu pot constitui obiectul prezentei ordonanțe de urgență decât cu acordul scris al creditorului”

Leave a Reply

Your email address will not be published.