Afacerea gunoiul Firma de salubrizare cere bani mai mulți

Au câștigat un contract de aproape 2 milioane de lei și i-au lăsat pe lupeneni cu gunoiul sub nas. Gunoiul menajer nu a mai fost ridicat de pe raza municipiului Lupeni de 8 zile. Firma care și-a adjudecat contractul nu este mulțumită de banii pe care îi încasează, motiv pentru care a lăsat gunoaiele neridicate, iar autoritățile locale încearcă să rezolve problema cu firmele din localitate. Mai mult, reprezentanții firmei bucureștene fac telefonul fără fir cu reprezentanții administrației locale de la Lupeni.

“Doar telefonic am putut discuta cu dânșii, că nu au venit la Lupeni și au comunicat telefonic că încearcă să vină miercuri. Noi încercăm să le putem ridica deșeurile, sunt blocat. Sunt legat de mâini și de picioare. Eu nu pot să denunț contractul unilateral decât după 15 zile dacă nu își respectă obligațiile contractuale. În astea 15 zile trebuie să îi notific de 3 ori. O notificare am făcut-o deja. Eu nu pot să nu ridic gunoiul 15 zile din oraș. Încerc cu firme proprii, cu firme private, cu cine vrea să mă ajute”, a declarat primarul interimar al municipiului Lupeni, Iacob Mesaroși.

Firma D.M.V. Prosal  și-a adjudecat contractul care prevede “Colectare, transport si depozitare deseuri menajere din municipiul Lupeni” cu suma de 1,663,080 RON.

17493234_1815337402123639_4392465883207384137_o“Cu tot cu depunerea, cei 80 de lei care se plătesc la groapă ei au un preț de 317 lei/tona de gunoi. Nu au venit cu un preț anume pe un document oficial, dar nu le convine prețul actual. Avem opt zile de când nu au ridicat nimic și i-am notificat”, a mai spus sursa citată.

Societatea refuză să mai transporte deșeurile și solicită mărirea prețului pentru a-și acoperi costurile.

“Pe motiv ca nu mai poate depozita gunoiul la Petrosani si trebuie sa-l transporte la gropile autorizate de la Horezu (Valcea) sau chiar Bucuresti,firma din Bucuresti ,care a castigat licitatia, refuza sa mai transporte gunoiul si solicita marirea pretului pentru acoperirea costurilor de transport. Dar acest pret a fost stabilit printr-o licitatie publica si nu poate fi marit. Firma si-a asumat , prin participarea la licitatie si acceptarea pretului cu care a castigat,responsabilitatea transportului gunoiului. Deoarece contractul prevede o notificare prealabila cu 15 zile inainte de rezilierea si gasirea altei firme dispuse sa asigure acest serviciu, solicit public firmei din Bucuresti sa nu lase orasul Lupeni, in aceasta perioada, plin cu mormane de gunoaie menajere neridicate. Este un gest de bun simt si de respect fata de locuitorii acestei zone!”,  spune consilierul local, Cristian Roșu.

Contract pe 12 luni

Municipalitatea de la Lupeni a atribuit contractul pe o perioadă de 12 luni. Acesta a intrat în vigoare în luna decembrie a anului trecut.

“Se va realiza colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere din municipiul Lupeni in cantitate de cel mult 700 t deseuri pe luna. Durata maxima a contractului este de 12 luni, aceasta putând fi diminuata sau majorata in functie de data de începere a activitatii ADI Sistemul Integrat de Gestionare s Deseurilor Judetul Hunedoara”, arată contractul.

La licitație s-au prezentat două societăți. SC Pregoterm SA din Vulcan și societatea D.M.V. Prosal din București, cea din urmă fiind declarată câștigătoare.

Contractul prevede că este posibilă denunțarea, în cazul în care vreuna din părți nu își respectă obligațiile.

“Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită cu profesionalism şi promptitudine. Prestatorul este deplin responsabil pentru serviciile prestate în vederea îndeplinirii prezentului contract. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului şi de modul în care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu serviciile prestate. Prestatorul se obligă să emită factura după data acceptării prestării serviciilor, pe baza proceselor – verbale de recepție și a altor documente considerate necesare pentru justificarea prestării serviciilor şi să o transmită la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Lupeni. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract”, arată clauzele contractuale.

ȘI autoritățile locale au obligații de respectat.

“Achizitorul se obligă să plătească, în baza facturii fiscale emise de prestator  având ca temei recepţiile calitative şi cantitative, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate de acesta în zilele lucrătoare şi să notifice prestatorul în termen de maxim 3 zile  lucrătoare, în cazul în care obligaţiile contractuale nu sunt respectate. Achizitorul se obligă să coopereze cu prestatorul în vederea punerii la dispoziţia acestuia orice informaţii pe care acesta  le consideră necesare îndeplinirii contractului”, arată contractul.

Contractul prevede și o serie de sancțiuni pentru cele două părți, în  cazul în care nu sunt respectate obligațiile.

„În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce penalităţi în cuantum de 0,01 % din valoarea contractului, pe ziua de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la pct. 8.1 în mod culpabil, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă de 0,01 % pe zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, la solicitarea prestatorului. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, dacă ulterior notificării scrise adresată de către partea lezată, partea în culpă nu îşi execută în mod corespunzător obligaţiile respective, în termen de 15 zile de la primirea notificării. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului”, mai arată documentul.

Totodată, colaborarea poate fi întreruptă înainte de termen, “în cazul atribuirii contractului de servicii în urma licitației în desfășurare sau a începerii activității A.D.I. ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”.

Forță majoră

Municipalitatea de la Lupeni se confruntă cu o criză a gunoaielor. Aceasta poate invoca forța majoră care este constatată de o autoritate competentă.

“Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese”, mai prevede contractul.

Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

„Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente”, se arată în documentele administrației locale de la Lupeni.

Monika BACIU

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.