Probă practică şi interviu pentru post de femeie de serviciu

02-primarie-petrosani-1Condiţii pentru a fi femeie de serviciu. Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de execuție de femeie de serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani-Compartimentul administrativ si gestiune.

Persoanele care îşi depun dosarele în vederea angajării trebuie să întrunească mai multe condiţii şi anume,  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, cunoaşte limba română, scris şi vorbit, are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitate deplină de exerciţiu, are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. în ceea ce priveşte studiile pentru ocuparea acestui post nu se cere o calificare anume, ci persoanele interesate trebuie să aibă studii generale. Candaiţii rebuie să treacă prin trei etape succesive şi anume selecţia dosarelor de înscriere, probă practica şi interviu.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 27.07.2015, ora 10 proba practica, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Monika BACIU

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.