Cum se desfășoară examenul de titularizare?

Cum se desfășoară examenul de titularizare? Persoanele care vor să devină dascăli vor trebui să participa la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice.

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice şi a catedrelor declarate vacante sau rezervate în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2021-2022, se face în conformitate cu prevederile art. 64-81 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificările şi completările ulterioare numită în continuare Metodologie.

Candidații care depun cereri de înscriere, însoțite de fişe de înscriere şi cărora li se înregistrează datele de înscriere, într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.

Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, (2020,2019, 2018) depun pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2021, la centrul de înscriere cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, daca este cazul. Pentru actualizarea dosarului de înscriere depus în ultimii 3 ani, candidaţii fac o solicitare scrisă conform unui tipizat pus la dispoziţie de către comisia judeţeană de organizare a concursului.

Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română, susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române.

Absolvenţii promoţiei 2021 fac dovada, în momentul înscrierii, prin adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii şi că vor susţine examenul de absolvire în anul 2021.

”În mod excepțional, absolvenții promoției 2021 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susținerii probei scrise. Absolvenții promoției 2021 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică”, arată ISJ Hunedoara.

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, în funcție de graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului,se face în perioada 19-20 mai 2021, conform Calendarului naţional.

În perioada 19-20 mai 2021 validează înscrierea numai candidaţii absolvenţi înainte de anul 2021 care au finalizat studiile şi prezintă documentul de absolvire. În perioada 13-16 iulie 2021se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2021 precum şi pentru absolvenţii 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Pot fi repartizați în baza notei/mediei de repartizare obținută la concursurile naționale din perioada 2015-2020 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).

În data de 17 iulie 2020 se afişează, pe site-ul inspectoratului şcolar şi la avizierul inspectoratului școlar: lista candidaților înscriși; lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscris(e) la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate în anul şcolar 2019-2020; lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate pe durata de viabilitate a postului aceste cadre didactice; rezultatele obţinute de către candidaţi la probele orale eliminatorii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.